Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha 6,
IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
(dále jen „správce“) informuje účastníka konference „13. SAFETY
A SECURITY KONFERENCE PRAHA 2019 (SAF SEC Prague 2019)
“ (dále jen „konference“), jakožto subjekt údajů (dále jen „účastník konference“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od účastníka konference, a to v okamžiku přihlášení
na konferenci. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • zajištění účasti na konferenci, organizace konference a zasílání informací
  o konferenci
  [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]; důvodem poskytnutí osobních údajů účastníkem konference správci je jeho zájem o účast na konferenci, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů účastníka konference může mít za následek, že se účastník nebude moci účastnit dané konference.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení,
 • pracovní pozice,
 • název společnosti,
 • telefonní číslo,
 • emailová adresa,

(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné ve vztahu k účelu

uvedenému výše (maximálně však po dobu 3 let ode dne přihlášení na konferenci). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely budou zpřístupněny rovněž Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Spálená 76/14, PSČ 110 00, IČO: 264 41 021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 207 (dále jen „VŠO“) a Českému vysokému učení v Praze (Fakulta dopravní), se sídlem Konviktská 20, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „ČVUT“), neboť VŠO a ČVUT spolupořádají konferenci spolu se správcem.

Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely budou zpřístupněny i společnosti Happenee s.r.o., se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9, IČO: 042 16 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244261. Společnost Happenee s.r.o., poskytuje správci softwarovou aplikaci, prostřednictvím které se účastník konference přihlašuje na konferenci. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance společnosti Happenee s.r.o.

Správce prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje účastníka konference o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování
  (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje účastníku konference kontakt
na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Luboš Řádek MBA., emailová adresa: dpo@prg.aero.

Pořizování fotografie, obrazového a zvukového záznamu

Správce informuje účastníka konference, že v průběhu konference budou v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořizovány fotografie (ať už v podobě hmotné
či digitalizované), obrazový a zvukový záznam. Fotografie, obrazový  a zvukový záznam budou využity za účelem propagace konference a informování veřejnosti o konání a výsledcích konference, a to zejména na internetových stránkách správce, VŠO a ČVUT a v propagačních materiálech.

Závěr

Účastník konference tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné
a pravdivé.

Licence - Free Creative Commons Handwriting Safety Image

safety

PODROBNOSTI CMI:

Název: Safety

Licenční povolení: Sdílení, kopírování a redistribuce na jakémkoli médiu nebo formátu, včetně přizpůsobení, remixování, transformace a stavění na materiálu pro jakýkoli účel, a to i komerčně. Obrázek může být zdarma distribuován na základě stejné licence Creative Commons, ale nesmí být prodán. K získání a udržení licence je vyžadováno uvedení zdroje.

Licence: Creative Commons 3 – CC BY-SA 3.0

Autor: Obrázky Alpha – http://alphastockimages.com/

Původní autor: Nick Youngson – odkaz na – http://www.nyphotographic.com/

Původní obrázek: http://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/s/safety.html

Licence na použití výše uvedeného obrázku není udělena, pokud nejsou splněny všechny požadavky CC BY-SA 3.0 včetně uvedení zdroje.

Pokud výše uvedená licence nebo velikost obrázku nejsou vhodné pro vaše použití, můžete si zde koupit původní obrázek v plné velikosti na základě spravovaného práva z několika dolarů.

Licence - Free Creative Commons Handwriting Security Image

security

PODROBNOSTI CMI:

Název: Zabezpečení

Licenční povolení: Sdílení, kopírování a redistribuce na jakémkoli médiu nebo formátu, včetně přizpůsobení, remixování, transformace a stavění na materiálu pro jakýkoli účel, a to i komerčně. Obrázek může být zdarma distribuován na základě stejné licence Creative Commons, ale nesmí být prodán. K získání a udržení licence je vyžadováno uvedení zdroje.

Licence: Creative Commons 3 – CC BY-SA 3.0

Autor: Obrázky Alpha – http://alphastockimages.com/

Původní autor: Nick Youngson – odkaz na – http://www.nyphotographic.com/

Původní obrázek: http://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/s/security.html

Licence na použití výše uvedeného obrázku není udělena, pokud nejsou splněny všechny požadavky CC BY-SA 3.0 včetně uvedení zdroje.

Pokud výše uvedená licence nebo velikost obrázku nejsou vhodné pro vaše použití, můžete si zde koupit původní obrázek v plné velikosti na základě spravovaného práva z několika dolarů.